Brokoli

Brokoli Kultivimi dhe disponueshmëria e brokolit është identike me atë të Melankërinit